Miten tila-arvio tehdään?

Tarvitsetko metsätilastasi tila-arvion?

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin

Oletko törmännyt tila-arvioon? Tiedätkö, mikä on metsätilan tila-arvio? Ja mihin sitä voi tarvita? Voi olla, että sinulle ensimmäisenä tulee mieleen joku metsän laatuarviointi. Tila-arvio ei kuitenkaan ole sellainen, vaan se antaa arvion metsätilan arvosta – siis euromääräisestä arvosta. Tila-arvio ei kuitenkaan ole vain yksi euromääräinen summa, vaan on laajempi asiakirja. Tila-arviota voi tarvita moneen eri tarkoitukseen asioidessaan eri viranomaisten kanssa tai tilakauppoja tehdessään.

Käydään tässä jutussa läpi millaisiin asioihin tila-arvio perustuu ja mitkä siihen vaikuttavat, niin ymmärrät tuon dokumentin merkityksen. Katsotaan hieman myös eri tilanteita, joissa ajantasainen tila-arvio voi olla sinulle hyödyksi. Jutun luettuasi osaat katsoa eteesi tulevia tila-arvioita vähän laajemmin kuin se alimmalla rivillä oleva summa.

Eikö metsätiloilla ole yleispäteviä taulukkohintoja?

Onhan niitä taulukkohintoja olemassa, mutta ensimmäinen kysymys on se, soveltuuko ne kaikille tiloille. Tilat ovat hyvin erilaisia maapohjaltaan ja puustoltaan. Joillakin tiloilla on paljon isoa, hakattavissa olevaa puustoa. Toiset tilat ovat hyvin taimikkovaltaisia. Toisaalla on arvokkaita luontokohteita ja suojeltavaa. Osaa metsätiloista on hoidettu ja huollettu. Toiset tilat taas on jätetty oman onnensa nojaan kasvamaan ja pusikoitumaan. Olet varmaan itsekin huomannut metsissä kulkiessasi, että on hyvin erilaisia metsiä. Jos pohdit nyt niitä metsiä, niin et varmaan osaisi mitään taulukkohintoja tehdä, jotka kävisivät metsätilalle kuin metsätilalle.

Verottajalla löytyy vuosittain vahvistetut hehtaarihinnat metsätiloille eri maakunnissa, jos ei ole käytettävissä tila-arviota. Nuo löytyvät syventävistä vero-ohjeista Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (2020).  Nuo eivät kuitenkaan ota huomioon sitä, minkälaista puustoa tilalla on. Ainakin minusta kuulostaa melko omituiselta, että taimikkovaltainen tila olisi samanarvoinen kuin saman kokoinen tila, jossa on piakkoin hakattavissa olevaa isoa tukkipuustoa. Myös maakuntaraja voi antaa naapuritiloille aivan eri hinnan, vaikka muuten olisivat puustoltaa lähes yhteneväiset. Ei sekään ihan oikein ole, että toisen hinta olisi 2000,- per hehtaari ja toisen 5000,- per hehtaari. 

Myös metsätilojen kauppahinnat tilastoidaan ja ne löytyvät Maanmittauslaitoksen tilastoista. Tilastoissa tiedot on jaoteltu jo tilakoon ja maakunnan mukaan. Ei niitäkään voi kuitenkaan suoraan käyttää jonkun tietyn tilan arvioimiseen. Metsätilan kauppahinta riippuu niin monesta asiasta, että sen perusteella ei myöskään voida antaa “oikeaa arvoa” metsätilalle. Joskus hinta voi nousta korkeaksi, jos kiinnostuneita ostajia on useampi ja metsätila myydään tarjouskaupalla. Toisaalta hinta voi olla huomattavasti keskihintaa alhaisempi vaikkapa taimikkovaltaisuuden tai sijaintinsa takia. 

Pohdit nyt varmaan, että mistä sen sitten tietää, minkä arvoinen joku metsätila on? Ja mihin sitä tila-arviota edes tarvitaan. Mennään nyt niihin tila-arvioon vaikuttaviin asioihin.

Perusasiat antavat karkean suunnan

Helpoimmat asiat ovat metsätilan pinta-ala, maapohja ja puusto. Pinta-ala löytyy tilan kiinteistörekisteritiedoista. Kiinteistörekisteritiedoista löytyy myös tilan yksilöivä kiinteistörekisterinumero. Sitä tarvitset, kun asioit verottajan, pankin tai puunostajien kanssa metsätilasi asioissa.

Puustotietoihin kuuluvat puulajin lisäksi puiden ikä, koko ja tiheys paljonko puustoa on hehtaarilla sekä puuston laatu. Koko tila on harvoin samanlaista puustoa. Metsätila jaetaan myös niin sanottuihin kuvioihin. Yhdellä kuviolla on samantyyppistä ja samanikäistä puustoa. Kuviot voivat olla hyvin eri muotoisia ja kokoisia. 

Maapohjaluokituksissa ensimmäinen jako on kivennäismaat ja turvemaat. Sen lisäksi noilla molemmilla on erityyppisiä kasvupaikkoja. Maapohja ja kasvupaikkatyyppi vaikuttaa siihen, kuinka ravinteikas maaperä on ja millaiset puulajit ja kasvisto siellä viihtyy.

Mitä mahdollisuuksia ja rajoituksia metsätilaan liittyy?

Kiinteistörekisteritiedoista ja mahdollisesti kunnan tai kaupungin kaavamääräyksistä voi löytyä myös metsätilan arvoon vaikuttavia asioita. Metsätilalle voi kohdistua rasitteita – esimerkiksi tilan läpi kulkee tie muille kiinteistöille. Tai siihen voi kohdistua oikeuksia, vaikkapa vesialueisiin. Tilalle voi myös olla kaavoitettu mahdollisia tontteja tai metsätilan käyttöä on rajoitettu kaavamääräyksillä. Näillä kaikilla on oma vaikutuksensa tilan arvoon.

Yksi iso tilan arvoon vaikuttava asia on tiestö, jonka kautta tilalle kuljetaan. Jos metsätila on isompien asfalttiteiden varrella tai sinne on muuten hyväkuntoinen ympäri vuoden kuljettavissa oleva puutavara-auton kestävä tiestö, ne ovat positiivisia asioita tilan arvoa määritettäessä. Jos taas tila on jonkun heikkokuntoisen pienen metsäautotien varrella tai pahimmassa tapauksessa sinne ei ole edes tieyhteyttä, se pienentää tilan arvoa.

Teiden lisäksi tilan sijainnilla on merkitystä. Lähempänä puuta käyttäviä tuotantolaitoksia tai isompia kyliä tai kaupunkeja olevat tilat arvotetaan kalliimmaksi kuin pitkien korpiteiden perällä kaukana kaikesta olevat metsätilat. Maantieteellinen sijainti myös vaikuttaa ilmastoon ja vuotuiseen kasvuun. Etelä-Suomen metsät ovat rehevämpiä ja ripeämmin kasvavia kuin Pohjois-Suomalaiset metsät. 

Hakkuumahdollisuudet ja erityiset luontokohteet

Yksi metsätilan arvoon vaikuttava asia on hakkuumahdollisuudet tilalta. Paljonko siellä on jo hakkuukypsää puustoa, paljonko on mahdollista hakata lähivuosina. Ja paljonko sitten taas on taimikkoa, jonka kasvua saa odottaa useamman vuosikymmenen. Nämä vaikuttavat siihen, millainen on odotusarvokerroin, jolla arvotetaan puuston arvoa tähän hetkeen. Myös tehdyt tai tekemättä jätetyt metsänhoitotyöt (taimikonhoito, harvennukset) vaikuttavat hakkuumahdollisuuksiin ja metsän arvoon.

Metsätilalla voi myös olla arvokkaita luontokohteita. Ne voivat olla metsälain 10§ mukaisia suojelukohteita. Tai vaikka ympäristö- tai muinaismuistolain mukaisesti suojeltuja kohteita. Metsä tai osa siitä voi olla myös suojeltua joko virallisten suojeluohjelmien kautta tai metsänomistaja on voin suojella sen itse vapaaehtoisesti.

Mihin metsätilan tila-arviota voidaan tarvita?

Yksi tarve on tilan myynti. Jotta osaat laittaa hintapyynnön sopivalle tasolle, kannattaa teettää tila-arvio, jossa on otettu huomioon metsätilan puusto ja sen kasvuodotukset. Jos olet ostamassa metsätilaa, tila-arviosta saat ensimmäiset tiedot ja pääset arvioimaan, kiinnostaako tila sinua ylipäätään ja kannattaako siihen lähteä tutustumaan tarkemmin. Myytyjen metsätilojen hintatiedot eivät välttämättä kerro totuutta. Voi olla, ettei tilakauppoja ole alueelta tehty riittävästi. Voi olla, että samantyyppisiä ja kokoisia tiloja ei ole myyty lähiaikoina.

Kaupan tai vaihdon lisäksi, metsätilan voi lahjoittaa. Lahjakirjaa ja lahjaveron määrittämistä varten on metsätilasta oltava tila-arvio.

Metsänomistajan kuoltua on hänen jälkeensä suoritettava perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa kirjataan kuolleen ihmisen omaisuus perukirjaan, joka on hänen viimeinen veroilmoituksensa. Perukirjassa on kirjattuna myös kuolinpesän osakkaat. Perukirjan perusteella verottaja määrää perintöverot kuolinpesän osakkaille. Perukirjan perusteella voidaan tehdä myös kuolinpesän perinnönjako. Mitä oikeampi arvio metsätilan arvosta on perukirjassa, sitä oikeammalla tasolla on myös perintöverot ja sitä tasapuolisemmin voidaan myös perinnönjako tehdä. 

Tila-arviota tarvitaan myös, jos metsätila tai sen osaa ollaan laittamassa suojelualueeksi. Tila-arvion perusteella määritetään metsänomistajan saamat suojelualuekorvaukset.

Metsänomistaja voi myös haluta liittää metsätilansa yhteismetsään. Tuossa prosessissa tarvitaan myös tila-arvio, jotta voidaan määrittää, millaisen osuuden yhteismetsästä tuo metsätila antaa metsänomistajalle.

Metsänomistaja voi käyttää metsätilaa joissain tapauksissa vakuutena hakiessaan pankista lainaa. Tätä varten pankki tarvitsee tila-arvion, jotta pystytään määrittämään, millainen on metsän vakuusarvo. Harvoin pankissa löytyy metsäasioihin perehtynyttä virkailijaa. Ellei käytettävissä ole metsäalan ammattilaisen tekemää tila-arviota, pankissa voidaan kaivaa käyttöön vaikka ne verottajan vahvistetut keskihintataulukot. Tuossa kannattaa olla metsänomistajan itse hereillä oman etunsa vuoksi.

Kuten huomaat, tila-arviota voidaan tarvita hyvin monenlaisissa tapauksissa. Sillä, että metsätilan tila-arvio on mahdollisimman oikeantasoinen, voi olla merkittävä vaikutus. Se voi vaikuttaa paljon edessä oleviin veroseuraamuksiin tai mahdollisiin myöhemmin käyttöön tuleviin vähennyksiin. Arvostustaso voi vaikuttaa myös siihen, kuinka ison lainan metsänomistaja voi saada.

Tila-arvion tekeminen

Tila-arvio voidaan tehdä eri tavoin ja eri tarkkuudella. Se, mikä tapa on järkevin missäkin tilanteessa, voi vaihdella. Metsätilakauppoja varten suuntaa antava arvio riittää, mutta jos käyttö liittyy verottajan kanssa asioimiseen, on ehkä tarkempi arvio tarpeen. 

Tila-arvion tekeminen ei ole ihan yksinkertainen juttu, eikä usein onnistu maallikolta. Metsäammattilaisen tekemässä tila-arviossa otetaan huomioon tilan puuston lisäksi tila-arvion käyttötarkoitus ja sen mahdolliset vaikutukset myöhempiin seuraamuksiin. 

Samalla, kun teetät tila-arvion metsäalan ammattilaisella, voit saada myös vinkkejä muuten tilanteeseen, jossa tila-arviota tarvitset. Esimerkiksi lahjoitus- tai sukupolvenvaihdostilanteissa on monenlaisia asioita, jotka kannattaa selvittää etukäteen, ettei tee taloudellisesti huonoja ratkaisuja. Usein asioiden etukäteen selvittäminen kannattaa, ettei tarvitse katua jälkikäteen tehtyjä päätöksiä ja isoja langenneita laskuja.

Tila-arvion voi teettää vaikka paikallisella metsänhoitoyhdistyksellä tai muulla metsäpalveluyrityksellä. Vaikka tila-arvion teettäminen voi maksaa hieman, niin se voi tuoda tuon maksun moninkertaisesti takaisin. Ensinnäkin maksu on metsäverotuksessa vähennyskelpoinen kulu. Toisaalta ajantasaisen tila-arvion kanssa voit säästää melkoisesti vaikkapa perintöveroissa tai osaat asettaa metsätilan hintapyynnön oikealle tasolle. 

Toivottavasti tämä kirjoitus avasi sinulle tila-arviota ja sen merkitystä hieman. Sinun ei itse tarvitse osata tehdä tila-arviota eikä lukea sitä perusteellisesti. Riittää, että ymmärrät sen olemassaolon tärkeyden tilanteisiin, joissa sitä tarvitset ja omaan rahapussiisi.

metsäisin terveisin,

-Outi-

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin