Kuitupuupino varastopaikalla odottamassa kuljetusta.

Mikä ihme on kuitupuu? Ja mitä kuitupuusta tehdään?

Puukauppojen ja metsänhoidon yhteydessä puhutaan kuitupuusta. Mikä ihme se kuitupuu on? Eikös kaikissa puissa ole kuituja? Kuitupuusta maksetaankin paljon vähemmän kuin tukkipuusta. Miksi? Eikö kaikki puu ole yhtä arvokasta? 

Jälleen tuoreen metsänomistajan pää oli sekaisin ja kysymyksiä risteili päässä vaikka kuinka. Metsänomistajan on tärkeä mitä ovat kuitupuu ja tukkipuu sekä mikä on niiden ero. Mikä on tukkipuu ja tukki – mitä niistä pitäisi tietää? – jutussa katsottiin,  mikä se tukkipuu on.

Puukauppojen yhteydessä voidaan puhua myös ainespuusta. Se on mitä tahansa puuta, jota on taloudellisesti järkevä jalostaa joksikin tuotteiksi. Käytännössä ainespuuta on juuri tukki- ja kuitupuu. Selvitetään tässä jutussa yhdessä läpi, mikä on kuitupuu.

Kuitupuun määritelmä ja tarkoitus

Kuitupuu on läpimitaltaan eli halkaisijaltaan pienikokoista puutavaraa, jota käytetään metsäteollisuudessa selluloosan, hiokkeen ja hierteen sekä puukuitulevyjen raaka-aineena. Selluloosa on kemiallisesti valmistettua paperin raaka-ainetta, hioke ja hierre taas mekaanisesti valmistettua paperin raaka-ainetta. 

Selluloosaa ja selluloosastan valmistuksen sivutuotteita käytetään nykyään myös moneen muuhunkin kuin paperin ja kartonkien valmistukseen. Ligniiniä ja mikro- ja nanoselluloosaa käytetään muun muassa liima-aineena, rakennusmateriaaleina, biokomposiittien osana, täyteaineina lääkkeissä ja elintarvikkeissa ja kipsausaineena. Lisää erilaisista puuraaka-aineen käyttömahdollisuusksista voit lukea Tuoko muka puusta tehty? Puuraaka-aineista on moneksi -jutusta. 

Käytännössä kuitupuuta on ainespuu, joka ei täytä tukkipuun vaatimuksia – joko mittojen osalta tai muuten laadun osalta. Tämä voi joskus hämmentää metsänomistajaa, kun kuitupuukasassa näkyy tukkikokoisia puita. Ne voivat olla siellä sen takia, että ne ovat olleet liian vinkuroita tai poikaoksaisia tai niissä on vähän lahoa mukana. Kuitenkin kuitupuuna ne menevät vielä vallan hyvin, vaikka kunnon sahatavaraa niistä ei saakaan.

Kuitupuissakin on laatuvaatimuseroja. Kuusikuidun laatuvaatimukset on tiukimmat, eivätkä ne saa sisältää liian käyriä puita, sinistymiä tai lahoa. Kuusikuitu on saatava riittävän tuoreena tehtaalle. Siksi kuusikuitupinot lähtevät hakkuiden jälkeen nopesti varastolta puutavararekan kyydissä kohti sen käyttävää tehdasta.

Tukkikokoisista puista saadaan usein kuiputuuta latvasta, joka ei enää täytä tukin mittavaatimuksia. Kuitupuuksi nimitetään myös kasvavaa pienempää puuta, jonka tyvestä ei vielä saada tukkia. 

Ensiharvennukselta usein saadaan pelkästään kuitupuuta. Myöhemmin tehtävistä harvennuksista on tavoite jo saada tukkipuutakin, mutta usein sieltä tulee vielä kuitupuuta reilusti.

Jos puut taas ovat ylijäreitä – liian isoja siis tukiksi – tai kuolleita, esimerkiksi metsäpalon tai tukkimiehentäin tappamia, eivät ne kelpaa enää kuiduksikaan, vaan menevät sitten energiapuuksi polttoon. 

Mitään yhtenäistä määritelmää kuitupuulle ei ole. Jos puunostaja määrittelee puun kuitupuuksi, se on kuitupuuta.

Mitä kuitupuu maksaa?

Puun hinnasta oli jo puhe Mikä on tukkipuu ja tukki – mitä niistä pitäisi tietää? -jutussa. Kuten tukkipuullakin, kuitupuun hintaan vaikuttaa paljon se, millaisista hakkuista on kyse.

Mikäli metsässä tehdään ensiharvennusta, puut ovat vielä kovin pieniä. Siinä saa aika monta puuta kaataa siihen nähden, että kaataisi yhtä monta tukkipuuta. Eli motteja kertyy paljon hitaammin kuin isomman puuston hakkuilta. Harvennushakkuilla on myös oltava tarkkana sen kanssa, että pystyyn jääviä puita ei kolhita. Metsäkoneenkuljettaja tekee tässä vaiheessa myös valintaa siitä, että pystyyn jätetään parhaita puita kasvamaan. Työ on siis hidasta ja aikaa vievää. 

Myöhemmillä harvennuksilla puut ovat jo kasvaneet vähän isommiksi, jolloin motteja kertyy hieman nopeammin, mikä nostaa kuitupuusta maksettavaa hintaa. Päätehakkuulla kuitupuuta kertyy lähinnä tukkipuista latvapäästä, missä mitat eivät täytä enää tukin mittoja.

Kuitupuun kuutio- eli mottihinta on tällä hetkellä (toukokuu 2022) 13 – 23,- kuutiolta. Tukkipuulla hinnat liikkuvat 40 – 70,- euron kuutiohinnoissa. Ero on siis iso. Taloudellisesti kuitupuun hakkaaminen ei ole kovin kannattavaa metsänomistajalle. Hintatilastoja löytyy esimerkiksi Metsälehden Puunhinta -sivulta.

Kannattaako kuitupuita hakata?

Kuitupuun hakkaaminen on usein järkevää, jotta kasvatettavalle puustolle saadaan lisää tilaa kasvaa hyvälaatuisiksi tukkipuiksi. Liian tiheässä kasvava puusto ei mahdu kasvamaan kunnolla. Puusto ei järeydy kunnolla eli puut jäävät hoikemmiksi pituuteen nähden kuin väljemmässä kasvaneet puut. Tiheässä kasvaneet puut joutuvat kilpailemaan sekä valosta, vedestä että ravinteista ja kasvu voi hidastua sen mukaan, miten kukin puu tuossa kilpailussa pärjää muille puille.

Kun metsää harvennetaan, sieltä poistetaan huonompilaatuisia puita. Ne voivat olla vaikka hirvien vaurioittamia tai liian tiheässä vinoiksi kasvaneita puita. Ne voivat olla myös kaksihaaraisia tai muuten vioittuneita. Harvennus parantaa kasvavan puuston laatua ja parantaa niiden kasvuolosuhteita.

Harvennuksella myös voidaan säädellä puuston puulajisuhteita haluttuun suuntaan. Harvennuksilla voidaan suunnitella jopa päätehakkuuiässä jätettävät säästöpuuryhmät. Ja harvennuksilla voidaan huolehtia myös siitä, että metsään jää riistatiheikköjä vaikkapa kanalintujen suojaksi.

Vaikka kuitupuut eivät tuo taloudellisesti metsänomistajalle niin isoja tuloja kuin tukkipuut, niin harvennuksilla ja kuitupuun keräämisellä on monta hyötyä. Metsässä kasvamaan jäävän puuston laatu paranee. Samalla saadaan raaka-ainetta paperi- ja kartonkiteollisuuteen. 

Raaka-ainetta saadaan myös monenlaiseen uuteen käyttötarkoitukseen, jossa puupohjaisella raaka-aineella voidaan korvat uusiutumattomista luonnonvaroista tuotettuja raaka-aineita. Uusiutuvan puupohjaisen raaka-aineen käyttö on usein ympäristöystävällisempää kuin uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö. 

Usein nämä uusiin käyttötarkoituksiin käytetyt raaka-aineet on tehty metsäteollisuuden sivuvirroista, jotka aiemmin on ollut jätettä tai poltettu ilman parempaa käyttötarkoitusta. Raaka-ainetta saadaan siis ilman, että lisätään edes metsien hakkuita, kun jo hakattu raaka-aine käytetään tarkemmin hyödyksi.

Toivottavasti tämä auttoi sinua ymmärtämään, mitä se kuitupuu on ja miksi sen hinta on alempi kuin tukkipuun. 

metsäisin terveisin

-Outi-

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.