Monimuotoiset ja arvokkaat luontokohteet ovat erityisen tärkeitä

Mikä on KEMERA-tuki ja mihin se on tarkoitettu?

KEMERA-tuesta puhutaan paljon, mutta moni metsänomistaja ei tiedä siitä. KEMERA-tukea jää hakematta, vaikka metsissä olisi paljon rästiin jääneitä töitä tehtäväksi, joihin KEMERA-tukea voisi saada. Kysymys kuuluukin: kelpaako sinulle raha, jotta saat hoidettua metsäsi parempaan kuntoon?

Mikä on KEMERA-tuki?

KEMERA tulee sanoista Kestävän metsätalouden rahoituslaki. Laki on määräaikainen ja voimassa enintään vuoden 2023 loppuun asti. KEMERA-laki kumotaan, kun metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä Metka saadaan voimaan.

Lain tarkoituksena on edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsän hoitoa ja käyttöä. KEMERA-tukien tarkoituksena on 

  • lisätä metsien kasvua
  • ylläpitää metsätalouden tieverkkoa
  • turvata metsien biologista monimuotoisuutta
  • edistää metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen

Ajatus on antaa tukea yksityisille metsänomistajille metsänhoitoa varten. Tuettavat työlajit ovat sellaisia, joista ei metsänomistaja muuten saa rahaa, vaan joutuisi vallan maksumieheksi niiden toteuttamisessa. Monella saattaa työt jäädä tekemättä, jos ei ymmärrä niiden merkitystä metsälle.

Millaisiin töihin KEMERA-tukea voi saada?

Tärkeimpiä töitä metsän uudistamisessa on taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito. Ne kuitenkin monelta jäävät tekemättä. Saatetaan kuvitella, että istutuksen tai kylvön jälkeen ei tarvitse kuin jäädä odottelemaan metsän kasvamista tukkipuiksi. Tuossa vaiheessa on jo metsän uudistamistöihin ja taimiin tai siemeniin sijoitettu rahaa. Ei sitä kannattaisi heittää hukkaan ja jättää metsää oman onnensa nojaan.

Yksi merkittävä asia metsänhoitoon liittyen on kunnossa olevat metsäautotiet. Niiden rakentamiseen ja perusparantamiseen voi saada KEMERA-tukea. Tieprojektit ovat usein pitkiä projekteja suunnittelusta toteutukseen. Tukihakemusta varten on oltava toteuttamissuunnitelma, joten nyt kannattaa lähteä liikkeelle, jos vielä haluaa KEMERA-tukea hakea.

Tukea voi saada myös suometsän hoitoon tai metsän terveyslannoitukseen. Suometsien hoidossa on usein kyse myös vesiensuojelullisista asioista. Terveyslannoituksia voivat olla suometsien tuhkalannoitukset tai boorin puutteesta kärsiville alueille tehtävä terveyslannoitus. Terveyslannoituksissa on huomioitava myös vesistö- ja ympäristövaikutukset.

KEMERA-tukena metsänomistaja voi saada ympäristötukea kohteille, joissa otetaan metsien monimuotoisuusasioita huomioon metsälain vaatimuksia enemmän. Ympäristötuki on tarkoitettu erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen tai METSO-ohjelman elinympäristöjen turvaamiseen. Ympäristötuesta tehdään 10 vuotinen sopimus metsänomistajan kanssa. 

Metsäluonnon hoitohankkeiden tukea voidaan myöntää erilaisiin monimuotoisuutta edistäviin ja elinympäristöjen ennallistamisiin liittyviin hankkeisiin. Pari esimerkkiä tällaisista ovat kulotus ja metsäluonnolle haitallisten vieraskasvien hävittäminen.

Miten KEMERA-tukea voi saada?

Tuen hakijan pitää olla yksityinen maanomistaja. Laissa on määritelty tarkemmin, mitä yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan. Kohde pitää olla myös metsälain vaikutuspiirissä oleva kohde.

Rahoituksen saamiseksi on täytettävä rahoitusehdot. Eri työmuodoissa on erilaisia ehtoja, joihin on hyvä tutustua ennen hakemuksen tekemistä. Mikäli et itse osaa arvioida, voisiko oma kohteesi olla KEMERA-tukikelpoinen, kannattaa kysyä neuvoa vaikkapa metsänhoitoyhdistyksen tai paikallisen metsäpalveluyrityksen metsäasiantuntijalta. 

KEMERA-tukea on haettava ennen kuin työt aloitetaan. Hakemus jätetään Metsäkeskukselle. Eri työlajeihin liittyvät hakuohjeet löytyvät Metsäkeskuksen sivuilta. Työlajeissa, joiden hakemukseen tarvitaan myös toteutussuunnitelma, tukimäärä perustuu todellisiin, kohtuullisiin kustannuksiin. 

Useimmissa työlajeissa toteutusta ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on hyväksytty. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen, eikä tarvitse odottaa rahoituspäätöstä. Nyt on siis hyvä aika tehdä hakemukset tämän kesän hoitotöitä ajatellen. 

Rahoituspäätöksessä annetaan aikaraja, jossa hanke on saatava toteutettua ja mihin mennessä toteutusilmoitus on hankkeesta tehtävä. Vasta toteutusilmoituksen saatuaan Metsäkeskus myöntää lopullisen tuen. KEMERA-tuki on saajalle veronalaista tuloa, jotka on muistettava ilmoittaa tuen saantivuoden metsäveroilmoituksessa.

Kannattaako KEMERA-tukea hakea?

Vaikka rahoitushakemuksen ja toteutusilmoituksen tekemisessä menee hieman aikaa, kannattaa tuki hakea. Jos esimerkiksi itse teet raivaussahan kanssa taimikon perkausta, niin kyllähän se 160 € hehtaarilta oleva tuki on mukava raha saada. Sillä maksaa jo raivaussahan bensat ja saa katettua hieman muitakin kuluja. 

Monissa työlajeissa tuki voi olla 30 – 60 % kohtuullisista kustannuksista. Onhan tuo tuen määrä jo merkittävä. Varmasti helpottaa päätöksiä ruveta toteuttamaan hankkeita, kun kaikkea rahaa ei tarvitse kaivella omasta pussista. 

Tuen tarkoitus on kannustaa metsänomistajaa toimimaan

Metsät ja niiden monenlainen hyvinvointi on tärkeitä Suomelle. Rahoituslain kannusteet eivät ole pelkästään metsien kasvun lisäämiseen vaan myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään metsänhoitoon ja käyttöön ohjaavia.

Sen lisäksi, että metsänomistaja voi saada tukea taimikoiden ja nuoren metsän hoitoon, ympäristötukikin on iso juttu, jos metsässä on alueita, jotka tukialueiksi sopivat. Saat rahaa siitä, että teet 10 vuoden sopimuksen arvokkaan luontokohteen pitämisestä metsätaloustoimien ulkopuolella. Aika hieno mahdollisuus. 

Suosittelen ottamaan selvää, voisiko sinulla olla metsässäsi nyt sellaisia tekemättömiä töitä, joihin voisit hakea KEMERA-tukea. Kannattaa käyttää hyödyksi valtion jakama raha, jos sitä on mahdollisuus saada.

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.